1  เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรมีหมู่บ้านที่แบ่งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  จำนวน  9  หมู่บ้านดังนี้

 • หมู่ที่   1        บ้านแต                       นายปรเมษฐ   วิเชียรกันทา    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
 • หมู่ที่   2        บ้านโกศัยประชาพัฒนา     นายอุเทน      สาริการินทร์    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
 • หมู่ที่   3        บ้านนาจักร                  นางวาสนา     หลวงทุมมา     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
 • หมู่ที่   4        บ้านตอน                     นายประเสริฐ  ขันเพชร         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
 • หมู่ที่   5        บ้านเหล่า                    นายประทีป    อินต๊ะนอน       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
 • หมู่ที่   6        บ้านนาจักร                  นางจีรนันทร์   สติมั่น           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
 • หมู่ที่   7        บ้านพระยาไชยบูรณ์         นายสิทธิพร    กาศสกูล         กำนันตำบลนาจักร
 • หมู่ที่   8        บ้านเหล่า                    นายวิรัช         กุศลส่ง          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
 • หมู่ที่   9        บ้านน้ำทอง                  นายนธี          บานเย็น        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งล่าสุด ปี พ.ศ. 2554   ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร  ทั้งเขตตำบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง

  • จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  5,003  คน
  • จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน  3 ,085  คน
 1. นายชวลิต บทกลอน เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลขสมัคร ที่ 1  คะแนนที่ได้ 1,502 คะแนน
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     09/01/2554
  • วันที่ กกต.รับรองผล       09/02/2554
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         09/01/2554
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  08/01/2558
 1. นางสาวชัญญาพัชร แสงโรจน์ ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     09

ด้านการเมือง/การปกครอง

01/2554

 • วันที่ กกต.รับรองผล       09/02/2554
 • วันที่ดำรงตำแหน่ง         09/01/2554
 • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  08/01/2558
 1. นางสาวสุธีรา พณะพลตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     09/01/2554
 • วันที่ กกต.รับรองผล       09/02/2554
 • วันที่ดำรงตำแหน่ง         09/01/2554
 • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  08/01/2558

ณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งด้วยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2557 เริ่มต้น 09/01/2558

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ครั้งล่าสุด ปี พ.ศ.2556 ได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง-นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร  ทั้งเขตตำบลเป็น 9 เขตเลือกตั้ง

 • เขตที่ 1 จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  691 คน  จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน      528     คน
 • เขตที่ 2 จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  648 คน  จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน      341     คน
 • เขตที่ 3 จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  401 คน  จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน      309     คน
 • เขตที่ 4 จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  344 คน   จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน      270     คน
 • เขตที่ 5 จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  387 คน   จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน      282     คน
 • เขตที่ 6 จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  418 คน   จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน      310     คน
 • เขตที่ 7 จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  807 คน   จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน      490     คน
 • เขตที่ 8 จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  480 คน   จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน      383     คน
 • เขตที่ 9 จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  953 คน   จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน     519     คน
 1. นายชัยชาญ นิรันดร์
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล      14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. นายสนั่น วงศ์สิงห์
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล      14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. นายผดุงศักดิ์ นันท์ชัย
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล      14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. นายสาคร เยาวรัตน์
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล      14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. นายเศรษฐพงศ์ มนตรี
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล      14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. นายเสริม วงศ์ยาชัย
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล       14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. นายเลอศักดิ์ วงศ์วชิระนนท์
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล       14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. นายธนวัฒน์ ทิพย์หทัย
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล      14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. นางสาวสุดารัตน์ กีบแก้ว
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล      14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. นางสาวนันทนา จันทรา
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล      14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. ดาบตำรวจ ปรีชา ทองเกิด
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล      14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. นายบุญเสริม น้อยนคร
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล      14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560
 1. นายสุรชาติ ธรรมชัย
  • วันที่ได้รับการเลือกตั้ง     19/10/2556
  • วันที่ กกต.รับรองผล      14/11/2556
  • วันที่ดำรงตำแหน่ง         19/10/2556
  • วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง  19/10/2560

(ข้อมูล: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ทะเบียน อปท. ณ วันที่ 20  ตุลาคม  2559)