1) เขตการปกครอง

หมู่บ้านที่แบ่งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ จำนวน  9  หมู่บ้าน  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564)

  • หมู่ที่   1        บ้านแต                       นายปรเมษฐ   วิเชียรกันทา         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
  • หมู่ที่   2        บ้านโกศัยประชาพัฒนา     นายอุเทน      สาริการินทร์         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
  • หมู่ที่   3        บ้านนาจักร                  นายนพดล     บทกลอน           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
  • หมู่ที่   4        บ้านตอน                     นายพิสิทธิ์     ก๋าชุ่ม                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
  • หมู่ที่   5        บ้านเหล่า                    นายมนูญ      แสงสว่าง             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
  • หมู่ที่   6        บ้านนาจักร                  นางจีรนันทร์   สติมั่น               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
  • หมู่ที่   7        บ้านพระยาไชยบูรณ์         นายสิทธิพร    กาศสกูล             กำนันตำบลนาจักร
  • หมู่ที่   8        บ้านเหล่า                    นายวิชัย        พงษ์ไพร             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
  • หมู่ที่   9        บ้านน้ำทอง                  นายนธี          บานเย็น            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

2) การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งล่าสุด ปี พ.ศ. 2554 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ครั้งล่าสุด ปี พ.ศ.2556 ณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งด้วยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2557 เริ่มต้น 09/01/2558 ถึงปัจจุบัน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 5540 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564  เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล