ข้อบัญญัติ (ลงนาม)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อมูลอบต.นาจักร

คำแถลงงบประมาณ

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย

คำแถลงงบประมาณรายได้

รายงานประมาณการรายจ่าย 2562

รายงานรายละเอียดรายรับ 2562

รายงานราลละเอียดประมาณการรายจ่าย 2562

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ