1) การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมประกอบด้วย

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   101
 • ทางหลวงจังหวัดหมายเลข   1022
 • เส้นทางสายทุ่งอ่วน – บ้านกวาง
 • การคมนาคมในหมู่บ้านมีถนนภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนคสล., ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง

2) การไฟฟ้า

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎรมีไฟฟ้าเข้าถึงและมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน

3) การประปา   มีประปาที่ใช้อยู่  2  ลักษณะดังนี้

 • การประปาส่วนภูมิภาคแพร่
 • การประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  1 , 3 , 6,  8

4) โทรศัพท์

5) ระบบโลจิสติกส์  (Logistics) หรือการขนส่ง

 1. ที่ทำการไปรษณีย์ สาขากาดน้ำทอง
 2. บริษัท เคอร์รี่เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขากาดน้ำทอง
 3. บริษัท เอสซีจีเอ็กเพรส จำกัด สาขากาดน้ำทอง
 4. บริษัท สยามเฟิร์ส จำกัด สาขากาดน้ำทอง
 5. บริษัท แฟลชเอ็กซ์เพรส จำกัด สาขากาดน้ำทอง
 6. บริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขาบ้านเหล่า, กาดน้ำทอง, ปตท.พญาพล,สามแยกพญาพล, ตำบลนาจักร (หมู่บ้านภิรมย์วิลล่า)
 7. บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด สาขากาดน้ำทอง