ข้อมูลต่างๆสามารถดาวน์โหลดดูได้ตามหัวข้อต่างๆ

>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมา

>> คำแถลงงบประมาณ 2560 ณ  วันที่ 1 สิงหาคม 2559

>> คำแถลงงบประมาณ

>> คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

>> คำแถลงงบประมาณรายรับ

>> บันทึกหลักการและเหตุผล

>> รายงานประมาณการรายจ่าย

>> รายงานประมาณการรายรับ

>> รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

>> รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

>> รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

>> ส่วนที่ 1

>> ส่วนที่ 2