1)ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ปี 2562 ปี2563 ปี2564
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ตำบลนาจักร 0 60 49 109 20 17 37 43 35 78
บ้านแต 1 340 449 789 340 441 781 331 433 764
บ้านโกศัยประชาพัฒนา 2 357 428 785 354 422 776 347 416 763
บ้านนาจักร 3 226 254 480 229 254 483 225 253 478
บ้านตอน 4 211 224 435 207 222 429 209 217 426
บ้านเหล่า 5 256 278 534 251 284 535 252 287 539
บ้านนาจักร 6 228 273 501 226 266 492 223 264 487
บ้านพระยาไชยบูรณ์ 7 600 919 1,519 625 960 1,585 641 980 1,621
บ้านเหล่า 8 275 320 595 274 327 601 278 320 598
บ้านน้ำทอง 9 666 827 1,493 677 823 1,500 682 823 1,505
รวม 3,219 4,021 7,240 3,203 4,016 7,219 3,231 4,028 7,259

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากร ตำบลนาจักร ณ วันที่  6 กันยายน 2564 : สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองแพร่  การคาดการณ์ในอนาคต : จากข้อมูลประชากรย้อนหลัง 3 ปี มีจำนวนประชากรลดลงและเพิ่มขึ้น ทำให้มีความไม่แน่นอนในการคาดการณ์ในปีต่อไปว่าจำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

         2) ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จำนวนประชากรแยกตามอายุ ชาย หญิง รวม
จำนวนผู้ทำบัตร      29 35 64
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 15 ปี 2,734 3,478 6,212
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี 2,608 3,339 5,947
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 20 ปี 2,529 3,189 5,718
จำนวนผู้ที่ขึ้นทะเบียนทหาร 43 0 43
จำนวนผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร 36 0 36


ตารางแสดงข้อมูลช่วงอายุและจำนวนประชากร ตำบลนาจักร ณ วันที่  6 กันยายน 2564
:  สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองแพร่