ประกาศ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ในคราวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

 

 

 

0