วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

Posted by:

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ได้ทำการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ก่อนเข้ารับหน้าที่บริหารงาน โดย น.ส.สุธีรา พณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร มีนโยบายทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.นโยบายด้านการบริหาร 2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 4.นโยบายด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬา 6.นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข และ 7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีฝ่ายปกครอง นำโดย นายสิทธิพร กาศสกูล กำนันตำบลนาจักร และคณะผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายในครั้งนี้ด้วย

0