งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาจักร ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาจักร ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่

0