สำรวจข้อมูลผู้ตกเกณฑ์ครัวเรือนยากจน ตามมิติของปัญหา 5 มิติ

Posted by:

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน อบต.นาจักร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ สำรวจข้อมูลผู้ตกเกณฑ์ครัวเรือนยากจน ตามมิติของปัญหา 5 มิติ ระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ตำบลนาจักร จำนวน 24 ครัวเรือน ทั้งหมด 49 ราย

0