องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2570

Posted by:

0