โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาจักร ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด อบต.นาจักร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาจักร ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร โดยมีน้อง ๆ เยาวชนในตำบลนาจักรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้และวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้านสาธารณะภัยด้วย

0

Add a Comment