คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

Posted by:

0