ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1

Posted by:

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) และข้อราชการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

0