งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.นาจักร จัดทำโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.นาจักร จัดทำโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาร่วมใจ บ้านโกศัยประชาพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาจักร

0

Add a Comment