ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องแนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 25)

Posted by:

งานสาธารณสุข อบต.นาจักร แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องแนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 25) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยผู้ที่มีความจำเป็นจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนไม่เกิน 100 คน ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการระดับตำบล ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

0

Add a Comment