โครงการป้องกันโรคติดต่อในตำบลนาจักร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1-29 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดยุงลาย ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

Posted by:

0

Add a Comment