โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted by:

โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยจัดกิจกรรมลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก ส่งเสริมจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

0

Add a Comment