โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาจักร

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาจักร จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาจักร
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม องค์กาบริหารส่วนตำบลนาจักร เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ จำเป็นต้องส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นได้ทั้งคนดี คนเก่งและมีความสุข รวมทั้งต้องพัฒนาแบบคู่ขนานไปพร้อมกับครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชน ด้วยการสร้างชุมชนและองค์กรภาคีเครือข่าย ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นแกนกลางในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้เป็นกำลังที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ เพื่อจะสามารถพัฒนาประเทศชาติไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

0

Add a Comment