โครงการส่งเสริมสร้างความปรองดองและสร้างองค์ความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประจำปี 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการอบรมเชิงวิชาการ ในโครงการส่งเสริมสร้างความปรองดองและสร้างองค์ความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประพจน์ สุขพัทธี ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

0

Add a Comment