อบต.นาจักร จัดทำโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (Self Health Care)

Posted by:

อบต.นาจักร จัดทำโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (Self Health Care) หลักการณ์และเหตุผล การมีสุขภาพที่แข็งแรง ย่อมเป็นที่ต้องการของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในช่วงวัยเรียนเป็นวัยที่จำเป็นต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ การสร้างเสริมและป้องกันโรคเบื้องต้นสามารถทำได้ โดยจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคภัยเพื่อจะสามารถป้องกันและรักษาเบื้องต้น แต่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาจักร จึงเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง การดูแลสุขภาพตนเองเด็กและเยาวชนตำบลนาจักรใน โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (Self Health Care) ขึ้น

0

Add a Comment