โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ การทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีการพัฒนาความคิดและมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในสิ่งที่ได้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต และสัมผัสบรรยากาศภายนอกที่จะเป็นประสบการณ์ที่สามารถพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี
ในวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0

Add a Comment