จัดกิจกรรม “ผู้กล้าท้าตะวัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดกิจกรรม “ผู้กล้าท้าตะวัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการนำปราชญ์ชาวบ้านในแขนงต่าง ๆ ไปให้ความรู้กับนักเรียนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ทั้งด้านการตัดตุงเพื่อใช้ในงานประเพณีต่าง ๆ การทำบายศรีที่ใช้ในงานมงคล  การฟ้อนรำขนมเส้นซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของตำบลนาจักรและการทำเสวียนเพื่อใช้เป็นที่ทิ้งขยะอินทรย์ในบริเวณวิทยาลัยด้วย

ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0001 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0002 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0003 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0004 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0005 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0006 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0007 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0008 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0009 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0010 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0011 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0012 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0013 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0014 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0015 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0016 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0017 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0018 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0019 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0020 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0021 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0022 ผู้กล้าท้าตะวัน61_๑๘๑๐๑๒_0023

0

Add a Comment