ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศใช้แผนดังกล่าว ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

 

0