งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาจักร ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาจักร ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่

0

อบต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.กาญจนา

Posted by:

อบต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.กาญจนา ผู้สนใจสามาถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน อบต.กาญจนา โทร. 054-651071 ต่อ 14

0

สำรวจข้อมูลผู้ตกเกณฑ์ครัวเรือนยากจน ตามมิติของปัญหา 5 มิติ

Posted by:

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน อบต.นาจักร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ สำรวจข้อมูลผู้ตกเกณฑ์ครัวเรือนยากจน ตามมิติของปัญหา 5 มิติ ระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ตำบลนาจักร จำนวน 24 ครัวเรือน ทั้งหมด 49 ราย

0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาจักร สนับสนุนรถน้ำเอนกประสงค์เข้าร่วมโครงการ “Big Cleaning Day” โรงพยาบาลแพร่

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาจักร สนับสนุนรถน้ำเอนกประสงค์เข้าร่วมโครงการ “Big Cleaning Day” โรงพยาบาลแพร่ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยทำการล้างทำความสะอาดถนนในบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลแพร่

0