รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาและนายก อบต.นาจักร

Posted by:

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2570

Posted by:

0

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาจักร ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด อบต.นาจักร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาจักร ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร โดยมีน้อง ๆ เยาวชนในตำบลนาจักรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้และวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้านสาธารณะภัยด้วย

0
Page 1 of 2 12