งานสาธารณสุข อบต.นาจักร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน

Posted by:

งานสาธารณสุข อบต.นาจักร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นตำบลนาจักร ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อสุขภาวะที่ดีของตำบลนาจักรค่ะ

0