โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการฝึกอบรม “โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี” ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มทำนาตำบลนาจักร ให้ได้รับความรู้เรื่องการกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารจากธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาใช้ววิธีการกำจัดศัตรูพืชอย่างเป็นธรรมชาติและลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

 

0

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

Posted by:

0