งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.นาจักร ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณโรงเรียนอนุบาลแพร่ เนื่องจากพบนักเรียนป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา

Posted by:

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 งานสาธารณสุข ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.นาจักร ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณโรงเรียนอนุบาลแพร่ เนื่องจากพบนักเรียนป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา

0

พิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2563

Posted by:

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นำโดยนายชวลิต บทกลอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลนาจักร ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

0

โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการฝึกอบรม “โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี” ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มทำนาตำบลนาจักร ให้ได้รับความรู้เรื่องการกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารจากธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาใช้ววิธีการกำจัดศัตรูพืชอย่างเป็นธรรมชาติและลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

 

0

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

Posted by:

0