งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.นาจักร แจ้งประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-624257 ต่อ 104

Posted by:

0