การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
– เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th ลิ๊งค์
👉👉 https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
– แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2570

Posted by:

0

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาจักร ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด อบต.นาจักร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาจักร ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร โดยมีน้อง ๆ เยาวชนในตำบลนาจักรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้และวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้านสาธารณะภัยด้วย

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จัดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ มีภัยมีเรา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จัดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ มีภัยมีเรา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ (ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ให้กับนักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564

0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.นาจักร จัดทำโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.นาจักร จัดทำโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาร่วมใจ บ้านโกศัยประชาพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาจักร

0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์หมู่บ้านบ้านแต หมู่ที่ 1 ตำบลนาจักร

0

กองช่าง อบต.นาจักร ได้ทำการขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Posted by:

กองช่าง อบต.นาจักร ได้ทำการขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อทำการขุดลอกรื้อสระน้ำภายในบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ซึ่งสระน้ำของ อบต.นาจักร มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถรองรับน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ โดยดำเนินการแล้วเสร็จและทำให้มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

0
Page 1 of 7 12345...»