องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงในการให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้และเด็กพิการในตำบลนาจักรที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรได้สำรวจจากผู้นำหมู่บ้าน ปี 2563

Posted by:

0

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน โครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความพิการ

Posted by:

1.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน โครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความพิการ ปี 2563
นายสุชาติ จักรสาน อายุ 69 บ้านเลขที่ 150/3 ม.3 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

2.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน โครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความพิการ
นายมานพ คำมูล อายุ 51 บ้านเลขที่ 166 ม.3 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

0

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม”ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน” (Enhancing Local Economy to Promote Professional Careers) ในหัวข้อ ‘การปลูกห้อมด้วยชีวนวัตกรรม’ ‘การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร’

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่✨ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม”ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน” (Enhancing Local Economy to Promote Professional Careers) ในหัวข้อ ‘การปลูกห้อมด้วยชีวนวัตกรรม’ ‘การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร’ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร และสามารถเข้าร่วมการอบรมผ่านทาง Zoom Application ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น.✨🎊

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรม”ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน” (Enhancing Local Economy to Promote Professional Careers) ในหัวข้อ ‘การปลูกและการเก็บเกี่ยวหรือการผลิตเมล็ดพันธ์ไว้ใช้เอง(ผักพื้นบ้าน/ผักเศรษฐกิจ)’ ‘

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรม”ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน” (Enhancing Local Economy to Promote Professional Careers) ในหัวข้อ ‘การปลูกและการเก็บเกี่ยวหรือการผลิตเมล็ดพันธ์ไว้ใช้เอง(ผักพื้นบ้าน/ผักเศรษฐกิจ)’ ‘การสร้างรายได้จากการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยการทำปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตสารชีวภัณฑ์’ และ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปและการพัฒนาช่องทางการตลาดข้าว’ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร และสามารถเข้าร่วมการอบรมผ่านทาง Zoom Application ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น.

0
Page 5 of 15 «...34567...»