โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

Posted by:

0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.นาจักร จัดทำโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.นาจักร จัดทำโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาร่วมใจ บ้านโกศัยประชาพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาจักร

0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์หมู่บ้านบ้านแต หมู่ที่ 1 ตำบลนาจักร

0

กองช่าง อบต.นาจักร ได้ทำการขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Posted by:

กองช่าง อบต.นาจักร ได้ทำการขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อทำการขุดลอกรื้อสระน้ำภายในบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ซึ่งสระน้ำของ อบต.นาจักร มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถรองรับน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ โดยดำเนินการแล้วเสร็จและทำให้มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความช่วงเหลือ เงินส่งเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนพิการและผู้ด้อยโอการตำบลนาจักร ปี 2563

Posted by:

0
Page 4 of 15 «...23456...»