ร้องเรียนปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่หมู่ 8

Posted by:

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายกฤตนัน ธนโชคคุณาสิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร และนิติกร,นักวิชาการสาธารณสุข,นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ นางมยุรี ผลดีประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และนายวิชัย พงษ์ไพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 และสารวัตรกำนันตำบลนาจักร ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่หมู่ 8 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกับผู้ร้องและผู้ถูกร้องเรียน และเวลา 16.00 น. งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจักร ดำเนินการพ่นฝอยละออง กำจัดยุงลาย(กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกมาทำงานในพื้นที่รับผิดชอบ)พื้นที่ หมู่ 8

0

โครงการเสริมสร้างความปรองดอง และพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

Posted by:

0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

Posted by:

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายด้านหลังร้านอาหารป้าดำ

Posted by:

0
Page 3 of 15 12345...»