คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

Posted by:

0

คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูู้บริหารท้องถิ่น

Posted by:

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จัดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ มีภัยมีเรา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จัดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ มีภัยมีเรา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ (ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ให้กับนักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564

0

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1

Posted by:

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) และข้อราชการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

0
Page 2 of 15 12345...»