ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศใช้แผนดังกล่าว ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

 

0

ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการ “ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 นำโดยนางสาวสุธีรา พณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันแรกมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี ซึ่งได้การบรรยายโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทำการฝึกอบรมอาชีพ การทำยาหม่องสมุนไพร เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมโดย กศน.อำเภอเมืองแพร่ วันที่สอง เดินทางไปศึกษาดูงานวัฒนธรรมพร้อมเยี่ยมชมศิลปทางศาสนา ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ศึกษาดูงานเรื่อง “ชุมชนต้นแบบ “น้ำเกี๋ยน” ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ สูตรสำเร็จสู่ความยั่งยืน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านใหม่พัฒนา) ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และศึกษาดูงานวัฒนธรรมพร้อมเยี่ยมชมศิลปทางศาสนา ณ วัดภูมินทร์ จ.น่าน โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ตำบลนาจักร เข้าร่วมจำนวน 150 ท่าน

0

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 22 สิงหาคม 2565 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด อบต.นาจักร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-624257 ต่อ 113

0
Page 1 of 18 12345...»